It-rejsebevilling Bach + Cand

IT-REJSEBEVILLING – BACHELOR- OG KANDIDATSTUDERENDE

STIBOFONDENs IT-rejsebevillinger til bachelor- og kandidatstuderende

Hvad

STIBOFONDEN tildeler hvert år et antal rejsebevillinger til velkvalificerede bachelor- og kandidatstuderende inden for datalogi, software og IT. Bevillingerne udgør op til 20.000 kr., som skal anvendes til rejse og ophold af væsentlig betydning for modtagerens studium (konference, sommerskole, besøg hos samarbejdspartner mv.). Der vil som hovedregel ikke blive ydet støtte til udvekslingsophold af op til et semesters varighed. 

Hvem

Rejsebevillingerne kan søges af studerende ved de danske universiteter, hvis studium har datalogi, software eller IT som hovedkomponent.

Hvordan

Ansøgninger sendes elektronisk som et samlet pdf-dokument til stip@stibo.com og skal omfatte:

  • Kortfattet og alment forståelig beskrivelse af formålet med rejsen og dens betydning for ansøgerens studium
  • Kopi af eksamensbeviser eller hidtil opnåede studieresultater
  • Plan og budget for rejsen
  • Eventuel anbefaling fra vejleder e.l.

Ansøgninger behandles løbende, og der kan forventes svar inden for en måned efter ansøgningstidspunktet. Beslutning om tildeling af bevilling træffes af STIBOFONDEN på grundlag af indstilling fra fondens konsulent, fhv. dekan ved Aarhus Universitet, Erik Meineche Schmidt.

Der vil ved bedømmelsen primært blive lagt vægt på faglige kvalifikationer, men det forventede udbytte af rejsen vil også blive taget i betragtning.

Vilkår

Der kan ikke søges om støtte til allerede påbegyndte eller afholde rejser.

Bevillingen omfatter rejse- og opholdsomkostninger samt andre merudgifter forbundet med rejsen. Når rejsen er gennemført, skal der aflægges en kort rapport over forløbet samt aflægges et regnskab for afholdte udgifter.

Yderligere information fås ved henvendelse til Erik Meineche Schmidt, tlf. 2338 2376 og/eller ems@au.dk