Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for STIBOFONDEN

1. Kontakt oplysninger på Dataansvarlig:

Fondens navn og adresse

STIBOFONDEN
Axel Kiersvej 11
DK‐8270 Højbjerg
www.stibofonden.dk
CVR nr.: 64212028

Tlf. +45 89 39 88 88
E‐mail: info@stibo.com

2. Introduktion

I denne privatlivspolitik beskrives hvordan STIBOFONDEN behandler personoplysninger i forbindelse med:

 • Besøg på fondens hjemmeside
 • Besvarelse af henvendelser som vi modtager på e‐mail eller online formularer på fondens hjemmeside
 • Behandling af ansøgninger
3. Personoplysninger

STIBOFONDEN beskytter og respekterer dit privatliv. Det er altid vores intention og mål at behandle personoplysninger forsvarligt og hensigtsmæssigt. Formålet med denne privatlivspolitik er at oplyse alle besøgende på vores hjemmeside, samarbejdspartnere og ansøgere om, hvilke personoplysninger der behandles og til hvilke formål.

Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning herunder EU’s persondataforordning der træder i kraft d. 25. maj 2018.

3.1 ‐ Indsamling og behandling af personoplysninger:

Indsamling af personoplysninger sker kun i det omfang at det er nødvendigt for formålet hvortil de indsamles. Indsamling sker direkte fra dig via forespørgsler, vi modtager fra dig eller den virksomhed eller organisation, du repræsenterer.

Data indsamles på følgende måde:

 • Elektronisk indtastning i online formularer på hjemmesiden
 • Oplysninger, som du fremsender pr. mail til fonden eller dennes kontaktpersoner
 • Oplysninger som du afgiver i forbindelse med anden henvendelse til fonden
 • Besøgsdata i forbindelse med besøg på fondens hjemmeside www.stibofonden.dk
3.2 ‐ Personoplysninger behandles til følgende formål:
 • Besvarelse og opfølgning på ansøgninger og forespørgsler modtaget på hhv. online formularer, e‐mail og telefon.
 • Varetagelse af forretningsmæssige relationer.
 • Drift og forbedring af hjemmeside med henblik på at bedst muligt at præsentere relevante informationer samt optimering af brugeroplevelsen og evt. markedsføringstiltag.
 • Fremsendelse af information, hvor du har afgivet samtykke hertil.
 • Varetagelse af IT‐sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, f.eks. for at imødekomme eller håndtere følgerne af sikkerhedsbrud.

Der foretages ingen automatiseret individuel beslutningstagen på baggrund af de personoplysninger, vi behandler omkring dig.

3.3 ‐ Grundlag for behandling af personoplysninger:

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger til de ovenstående formål er følgende:

 • Vores kontraktmæssige forpligtelser, jf. art. 6(b)
 • Samtykke til indsamling af informationer i forbindelse med arkedsføringstiltag, jf. art. 6(a)
 • Bestemmelsen om interesseafvejning hvor behandlingen forbedrer vores service og kommunikation til fordel for fondens interessenter og besøgende på hjemmesiden, jf. art. 6(f)
 • Vores retlige forpligtelser f.eks. i forhold til IT‐sikkerhed og notifikationspligt, jf. art. 6(d)
3.4 ‐ Tilbagekaldelse af samtykke

Hvor behandlinger er baseret på samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette.

3.5 ‐ Beskyttelse af personoplysninger:

Opbevaring og behandling af personoplysninger sker kun i sikre og fortrolige systemer med brugerstyring og adgangskontrol. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende og medarbejdere med adgang til personoplysninger arbejder efter interne regler og instrukser.

3.6 ‐ Opbevaringsperiode:

Vi opbevarer personlige informationer i den periode der er nødvendig i forhold til formålet, hvortil de er indsamlet. Det er muligt at nogle oplysninger gemmes længere, hvis der er lovkrav eller vi har andre retslige forpligtelser der kræver dette.

I forbindelse med imødekomne ansøgninger opbevares informationer i 10 år fra udløbet af sidste regnskabsår, hvor der har været en bevægelse. Informationerne anvendes til historiske opslag med henblik på afklaring af forhold omkring identiske eller nærtstående til tidligere ansøgninger for at sikre efterlevelse af fondens vedtægter og fondslovgivningen. Personoplysninger i forbindelse med ansøgninger, der ikke imødekommes, slettes efter 3 år regnet fra udløbet af regnskabsåret, hvor der er givet afslag. Oplysninger i forbindelse med henvendelser til fonden og dennes kontaktpersoner slettes, når det vurderes, at formålet med opbevaring af
disse ikke længere er til stede.

3.7 ‐ Personoplysninger til tredjepart:

Vi hverken sælger, offentliggør eller videregiver personoplysninger til tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt og må forventes i forlængelse af din henvendelse eller hvor det er nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende lovgivning. Eksempelvis er fonden forpligtet til at indberette tildeling af midler til SKAT, ligesom der udfærdiges en årlig legetarfortegnelse til fondsmyndighederne, herunder Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen.

STIBOFONDEN benytter eksterne samarbejdspartnere i forbindelse varetagelse af IT‐opgaver, herunder hosting af hjemmesiden, ligesom andre eksterne partnere kan varetage opgaver i forbindelse med revision og rådgivning.

4. Dine rettigheder:

Ved skriftlig henvendelse kan du ‐ med persondataforordningens begrænsninger ‐ udøve dine rettigheder, som afhængig af situation omfatter retten til at få indsigt i dine personoplysninger, ændre ukorrekte oplysninger, bede om at få slettet eller udleveret dine oplysninger samt begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Har du spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til info@stibo.com

5. Ændring af privatlivspolitikken:

Denne privatlivspolitik opdateres og ændres lejlighedsvis.

6. Kontakt os:

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan sende en mail til info@stibo.com eller kontakte os på telefonnr.: +45 89 39 88 88

Du har ligeledes ret til at klage til en kompetent myndighed, herunder Datatilsynet. Mere information omkring dine rettigheder eller hvordan du kan kontakte Datatilsynet, finder du på www.datatilsynet.dk